18 december 2008

Kallis historia


Så här såg Norra Kallbadhuset, Kallis ut innan det brändes ner 1968.

Uppgifterna om badens historia är hämtade ur minnesskriften för Norra Kallbadhuset 1968 utgiven av Helsingborgs simsällskap, som i sin tur hämtat uppgifter och text ur Svenska Stadsmonografier, utgiven 1952.

Badkulturen har gamla anor i Helsingborg.De första badhusen var troligtvis Hälsans kallbadhus som låg i Hälsovägens förlängning. Där höll man sig med badvagnar som av hästar drogs ett stycke ut från stranden tills önskat vattendjup nåtts. Ramlösa Brunns kallbadhus var byggt på pålar ett stycke ut i vattnet i höjd med nuvarande Triangeln. Det stora avståndet från brunnen till kallbadhuset övervanns i tidernas begynnelse med hästomnibus.

På 1880-talet tilllkom ytterligare två privatägda men offentliga kallbadhus, ett ungefär vid Tågagatans förlängning och ett strax vid Pålsjö bäck, nuvarande Pålsjöbaden. Ytterligare ett par privatägda kallbadinrättningar uppfördes, men hårda stormar och isvintrar spolierade dem efterhand.

Utställningssommaren 1903 fanns det två nya kallbadhus, ett på Råå privat uppfört av fiskare Pettersson och ett byggt av staden, Norra Kallbadhuset, som låg där Kallis nu ligger.

Yngst i raden av kallbadhus är Södra Kallbadhuset, byggt av staden 1910 med placering nedanför Gasverket. Hamnens expansion åt söder gjorde att badhuset revs i början av 30-talet.

1850 - 1902

1850 hade Helsingborg ca 5000 invånare och ökade till ca 25 000 år 1900. En mycket snabb tillväxt som hade sin grund i industrialiseringen och den ökande handeln. Den sanitära standarden i människors bostäder var inte särskilt hög och för att råda bot på detta, uppfördes ett antal olika kallbadhus utmed kusten.

Ett av dessa kallbadhus är Norra Kallbadhuset, ”Kallis”, som invigdes 1864. Platsen för det första Kallis var vid stranden i Tågagatans förlängning, ungefär där ”Karantänen” ligger idag.


1864 -1950

Kallis bestod vid denna tid av ett stort entrérum med ”cafeteria” och två stora bassänger, en för damer och en för herrar, samt ett flertal småbassänger med enskilda avslappningsrum med rottingmöbler i den inre delen. Gröningen var då en grund havsvik, som vid hamnutbyggnaderna, under senare delen av 1800-talet, kantskonades med sten och fylldes upp med överskottsmassor. Gröningen användes sedan av järnvägen till rangerbangård, innan den blev vad den är idag, ett omhuldat strandnära friluftsområde med mycket goda badmöjligheter.

I februari 1868 tog en storm hela Kallisanläggningen och ingenting blev kvar. Men redan i juni samma år stod ett nytt kallbadhus färdigt på samma plats. Denna anläggning var kvar och i bruk till julen 1902, då ännu en kraftig storm förstörde hela anläggningen igen. Bara ett av tornen stod kvar.Året därpå, vid Helsingborgsutställningen 1903, stod ett nytt Kallis färdigt att användas. Detta uppfördes dock på en ny plats lite längre norrut, dvs den plats Kallis har idag. Detta nya Kallis innehöll inte bara de vanliga baden utan också flera simbassänger med internationella mått. Tävlingar hölls varje vecka och Kallis var mycket populärt och välbesökt under denna epok. Många helsingborgare lärde sig också att simma här. Ett ständigt arbete med att hålla både sand och sten borta var en nödvändighet och krävde många frivilliga. Helsingborgs simsällskap hörde hemma på det som man då kallade "Norra Kall" och drev också badläggningen under många år.

1950

Eftersom det utsatta läget gjorde att byggnaderna slets hårt och underhållskostnaderna ökade, startade diskussioner redan på 50-talet om att ersätta Kallis. Ett förslag som presenterades 1959 innehöll strandbad, nakenbad, bastu, mm. Men även två 50- metersbassänger och hopptorn för internationella tävlingar. Anläggningen skulle kunna hysa 3000-4000 badande samtidigt på en total yta av 40 000 kvadratmeter. Anläggningen, som inte blev av, var kostnadsberäknad till 5 Mkr.1968

1968 hade tidens tand och bristande underhåll tärt så hårt på anläggningen att den började bli farlig att använda. Kommunen såg sig nödgad att elda upp den, vilket skedde på Valborgsmässoafton, en sällan skådad majbrasa. 10.000 helsingborgare tittade på och många grät. Kallis byggdes sen upp året efter på samma plats och med den utformning det har idag. Under 1998 kompletterades det med en sporthall. Men som tidigare slits byggnader hårt i dessa väderutsatta lägen.1990-talet och framåt

1994 presenterade Helsingborgshem ett förslag till ett nytt Kallis med tema friskvårdscentrum. Det blev dock aldrig av. Förslaget innehöll utomhusbad, bastuanläggningar, landbaserade bassänger, friskvård och utbildning, rehabilitering, sportanläggning mm till en beräknad kostnad av ca 25 Mkr.

År 2000 presenterades ytterligare förslag för kommunen. Helsingborgaren Leif Carlsson tillsammans med ett tiotal andra investeringsvilliga lät flera arkitekter rita olika förslag. Kommunen och Leif Carlssons grupp kom dock inte överens om något avtal och förslagen las ner.

Flera andra förslag har också diskuterats under åren. Bland annat att badarna själva skulle ta över och driva badet.

2006 - 2011

Dåvarande stadsbyggnadskontoret (SBK) och stadens ledande politiker presenterade i april 2006 ett förslag till ett två våningar högt spa på området där Kallis ligger. Det var fastighetsbolaget Brinova som föreslog kommunen att få bygga ett Spa vid Kallis och ett hotell vid karantänen. Det skulle innebära att Kallis rivs, att dam- och herravdelningarna för sol och bad skulle försvinna, att motionshallen skulle rivas och att det inhägnade familjebadet med sina två småpooler och gräsmattor skulle försvinna. Det innebär också att Gröningen skulle påverkas kraftigt. Spat var planerat att vara 9 meter högt och 90 meter långt. Ca 3.000 kvadratmeter grönytor skulle försvinna om Spat blev verklighet.


Kallisbadarna ansåg att den tänkta spa-byggnaden skulle utgöra ett främmande inslag på stranden, bland annat genom sin storlek. Dessutom påverka landskapsbilden och de höga natur- och kulturvärdena negativt. En del av Helsingborgs stränder skulle dessutom bli kontoriserat genom Spat.

Föreningen fick gehör för sina synpunker och lyckades skapa opinion i staden mot Spa-bygget och hotellet. Bland annat arrangerade föreningen en stor hearing med alla de ledande politiker från samtliga partier 12 augusti 2006.

I en artikel i Helsingborgs Dagblad 5 januari 2007 var kommunalrådet Peter Danielsson(m) mycket tydligt med att det inte kommer att bli som det förslag som presenterades i fjol.

”Politikerna i den nya stadsbyggnadsnämnden har bollen. säger han. Deras uppgift blir att presentera ett förslag som en bred majoritet av helsingborgarna och hela femklövern kan stå bakom. Vi behöver göra något åt Kallis, det ser anskrämligt ut. Vad är svårt att säga just nu, men vi måste komma fram till något.”

Rolf Andersson, känd socialdemokratisk politiker i Helsingborg, startade en namninsamling för att få tillstånd en folkomröstning om att bevara Kallis. 23 maj 2007 sa kommunfullmäktige nej till folkomröstningen.

2009 började planeringsarbetet hos stadsbyggnadsförvaltningen igen om vad som skulle hände med Kallis. Efter flertal förslag, diskussioner, turer och massmediebevakning kom så beslutet i kommunfullmäktige juni 2010. 1 juni 2011 stängdes Kallis och revs.

0 Comments: