13 oktober 2009

Höstmötet 11 okt


Föreningen har nu haft sitt höstmöte som framförallt var ägnat åt Stadsbyggnadskontorets förslag till ett "Nytt Kallis".

Det bildsatta informationsmaterial som användes vid styrelsens möte med stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson och stadsträdgårdsmästare Ole Andersson visades för medlemmarna.I materialet lyfts värdena, funktionerna och kvaliteten fram. Bland annat framhålls i materialet att den gamla 150-åriga badkulturen ska bevaras i modern tappning.

I korthet:
De gamla byggnaderna i sig är inte viktiga för oss, men vi vill ha ett bad som uppfyller våra krav på funktion och kvalitet.
Kallis är ett folkbad, en mötesplats, en friskvårdsanläggning.
Det handlar inte bara om bastu. Det är viktigt med solytor, social samvaro och skilda herr- och damavdelningar.
Kallis kan inrymma både gammal och ny badkultur, locka turister och vara en hälsobefrämjande och trygg badanläggning.

De tre förslagen
På mötet presenterades givetvis de tre förslag som stadsbyggnadskontoret tagit fram för området runt och på nuvarande Kallis.
Mötet höll med styrelsen om att förslag nr 2 var det bästa. Det är samma förslag som stadsbyggnadskontoret också förordat. Där arbetar man vidare med förslaget. Än har det inte nått de politiska beslutsinstanserna. Det finns alltså inga beslut tagna. Det krävs också finansiering innan Det nya Kallis kan bli verklighet.

Några av synpunkterna på mötet:
Mer plats krävs för utomhusaktiviteter i badanläggningen. Det behövs plats för någon form av solstolar eftersom ett plant trädäck kan upplevas som obekvämt för äldre eller handikappade personer. Mer utrymme behövs också eftersom badanläggningen i sin nya skepnad troligtvis kommer att bli populärare och mer besökt än dagens. På Aagaards ritningar ser det ut som om ytorna lätt skulle kunna ökas.

Det bör finnas ett café eller en cafeteria i badanläggningen. Inte restaurant ihop med badet utan ett enklare ställe! De som driver caféet idag på Kallis är mycket intresserade av en fortsatt drift i ny anläggning.
Dessutom bör det finnas ett samlingsrum på både herr- och damsidan för den sociala samvaron inomhus.

Fler toaletter krävs både på herr- och damsidan.

Trappan som finns inritad utomhus på både herr- och damsidan verkar inte vara övertänkt. Har arkitekten tänkt på tillgängligheten. Ser vackert ut, men kan vara svår för de som har svårt att gå.

Det bör finnas möjlighet för omklädning och förvaring av kläder även utomhus. Hytter, skåp, krokar m.m. föreslogs.

En mindre bassäng i anslutning till bastun är önskvärd eftersom det är svårt när det stormar att ta ett dopp i havet.

Frågor i övrigt
Några frågor ställdes bl.a. om det ska få finnas kvar någon sporthall. Svaret är att det inte finns någon sporthall inritad på förslagen. På frågan om hur badet ska drivas och om vad det ska kosta att gå in där, är svaret att det inte är klart ännu. En fråga ställdes också riktad till politiker och tjänstemän. Vilket bad ska prioriteras; Pålsjöbadet eller Kallis?

Ungdomsställe eller inte?
Föryngring diskuterades. Visst vill vi att det ska komma fler och yngre gäster till Kallis, men frågan ska inte drivas för långt. Vi ser inte Kallis som ett utpräglat ungdomsställe utan ett ställe för lugn och ro samt för en avslappnad badupplevelse.

Inga ribbor väl...
Både på och utanför mötet diskuterades också utseendet på badet. I förslagen från Stadsbyggnadskontoret finns en bild som visar ett badhus från Strandpromenaden. Där ser det ut som om badet skulle ha samma utseende som de omdiskuterade strandkioskerna på Gröningen. En sådan exteriör med tvärgående ribbor vill inte Kallis-badarna ha...

0 Comments: