15 april 2011

En bit historia!


I boken "Från Kusten" hittar vi en viktig bit historia om Kallis. Boken handlar om livet vid Sveriges syd- och västkust under ett och ett halvt sekel och gavs ut 1964 med Lars Ohlén som redaktör. Han var också journalist på NST under 60- och 70-talet. Sidan 111 handlar om "Hälsingborg som badort" och beskriver det första kallbadhuset Kallis.

Här är hela texten i klippet, som fanns med i Öresundsposten 5 juli 1864

Det nya badhuset inwigdes i söndags med tal och skålar under musik från altanen å tornbyggnaden samt under tillopp af en ofantlig stor menniskomassa. Det war ett ganska wackert och flott arrangemang att låta en och hwar hafwa fritt och öppet tillträde och för hwilket den talrikt besökande och tillfullo belåtna allmänheten säkerligen är direktionen högeligen förbunden. Denna nya badanstalt är icke blott den största, utan äfwen den wackraste och bäst inrättade i wårt land och en stor prydnad för wår stad, som sannolikt medelst denna komfort blifwer wida mer besökt af badgäster än hittills warit förhållandet. Löjtnant Wagner, som härtill uppgjort både plan och ritning samt under hwars hand arbetet är utfördt, har härmed ådalagt en sällsynt skicklighet, utom det att hela byggnaden är uppförd och iordningsställd på en ganska kort tid. Att särskilta badbassänger med grundt watten och påfylld sanbotten finnas för damer äfwensom att inrättningen för duschbad förefinnes, behöfwer ej omnämnas. En större och djup bassäng finnes äfwen för personer som kunna simma. priset är moderat, 4 k.rmt för äldre personer och barn öfwer 10 år, samt 2 st. för barn mellan 5 och 10 år, då deremot barn under 5 år få bada utan afgift. Wi tillönska detta nya badhus den freqvens och den uppmärksamhet som det werkligen förtjenar.

Bilden i boken publicerades i Ny Illustrerad tidning 1865.


Kan tilläggas att badet förstördes i en storm 1868, bara fyra år efter invigningen.

0 Comments: